Algemene voorwaarden Healthcaps

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Healthcaps: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Stichting Healthcaps gevestigd aan de Francois Haverschmidtwei 2 te Leeuwarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 67518842; overeenkomst:
b. de overeenkomst tussen Healthcaps en de klant;
c. klant: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf die met Healthcaps een overeenkomst aangaat.

Artikel 2.
2.1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Healthcaps.

2.2.  Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Healthcaps en de klant, dan wordt de klant geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten.

2.3.  Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail met Healthcaps zijn overeengekomen.

2.4.  De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5.  Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Healthcaps vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.6.  Indien Healthcaps niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Healthcaps in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.7.  Healthcaps heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De klant wordt schriftelijk of via de e-mail van de nieuwe versie van de algemene voorwaarden op de hoogte gesteld en van de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden in werking treden.

2.8. Healthcaps: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Stichting Healthcaps gevestigd aan de Francois Haverschmidtwei 2 te Leeuwarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 67518842; overeenkomst: de overeenkomst tussen Healthcaps en de klant;

2.9. klant: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf die met Healthcaps een overeenkomst aangaat.

Artikel 3. Aanbod

3.1.  Het aanbod van Healthcaps is vrijblijvend.

3.2.  Kennelijke vergissingen of fouten, zoals schrijffouten, in offertes, overeenkomsten of
e-mailberichten binden Healthcaps niet.

3.3.  Healthcaps kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen in zijn assortiment.

3.4.  Door Healthcaps verstrekte aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor de klant. Het is de klant niet toegestaan de aanbieding of delen daaruit ter inzage te verstrekken of mee te delen aan andere (potentiële) klanten van Healthcaps.

3.5.  Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.

3.6.  Healthcaps heeft te allen tijde het recht te bepalen dat bepaalde producten slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1.  De overeenkomst komt tot stand nadat de klant en Healthcaps de overeenkomst hebben ondertekend dan wel nadat de klant via de e-mail een bestelling bij Healthcaps geplaatst heeft en Healthcaps deze bestelling heeft bevestigd.

4.2.  Een tot stand gekomen overeenkomst kan niet geannuleerd worden en geleverde producten kunnen niet geretourneerd worden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5. Prijzen

5.1.  Vermelde prijzen zijn exclusief btw en inclusief transportkosten.

5.2.  Healthcaps heeft het recht zijn prijzen van tijd tot tijd aan te passen.

Artikel 6. Verplichtingen van de klant

6.1.  De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Healthcaps aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Healthcaps worden verstrekt.

6.2.  Indien de door de klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant.

Artikel 7. Levering

7.1.  De bestelling wordt door Healthcaps opgestuurd naar het door de klant opgegeven adres.

7.2.  Opgave van een leveringstermijn geschiedt altijd bij benadering. Een vermelde leveringstermijn kan nimmer worden aangemerkt als een fatale termijn. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de klant niet het recht op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.

7.3.  In het geval dat een met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Healthcaps ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 12, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

7.4.  De klant is verplicht de bestelde producten af te nemen. Indien de klant de bestelde producten niet afneemt, dan is Healthcaps gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan. Indien de klant de producten niet afneemt, ongeacht of betaling van het verschuldigde reeds (deels) heeft plaatsgevonden, dan heeft Healthcaps het recht om de producten na schriftelijke ingebrekestelling voor en namens de klant te verkopen. De klant blijft het factuurbedrag, te vermeerderen met de rente, kosten en eventuele schadevergoeding, verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop.

7.5.  Na de aflevering van de producten op het door de klant opgegeven adres zijn de producten volledig voor rekening en risico van de klant.

Artikel 8. Betaling

8.1.  Alle facturen zullen door de klant worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities.

8.2.  Betaling dient zonder korting of verrekening te geschieden.

8.3.  Indien de klant de van Healthcaps ontvangen factuur niet tijdig betaalt, dan is de klant direct in verzuim en wordt de wettelijke handelsrente aan de klant in rekening gebracht. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Healthcaps maakt om de vorderingen op de klant te incasseren komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-.

8.4.  In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Healthcaps op de klant onmiddellijk opeisbaar.

8.5.  Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1.  Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Healthcaps, totdat alle vorderingen die Healthcaps op de klant heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.

9.2.  Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet:

a. verpanden;
b. aan derden enig ander recht daarop verlenen;
c. buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.

9.3.  De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Healthcaps te bewaren. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Healthcaps veilig te stellen.

9.4.  Indien de klant zijn verplichtingen jegens Healthcaps niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is Healthcaps gerechtigd alle producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van Healthcaps op volledige schadevergoeding.

9.5.  Indien Healthcaps gebruik wenst te maken van zijn recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de klant verplicht Healthcaps toegang te verlenen tot alle locaties waar de producten van Healthcaps zich bevinden.

9.6.  Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk Healthcaps daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Healthcaps.

9.7.  De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Healthcaps toekomende rechten onverlet.

Artikel 10. Kwaliteit, klachten en wijzigingen

10.1.  Healthcaps garandeert dat de geleverde producten van goede kwaliteit zijn en voldoen aan de relevante Nederlandse en Europese wet- en regelgeving (Warenwet), alsmede aan de eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids-, gezondheids- en kwaliteitsnormen.

10.2.  De klant is verplicht de geleverde producten terstond bij aflevering te controleren. De klant dient in het bijzonder na te gaan: of de juiste producten zijn geleverd; of het juiste aantal producten is geleverd; of de producten beschadigd zijn tijdens het transport.

10.3.  Reclames ten aanzien van een bestelling dienen zo spoedig mogelijk na de levering aan Healthcaps kenbaar te worden gemaakt. Toont de klant aan dat de geleverde bestelling niet correct is, dan zal Healthcaps de ontbrekende delen van de bestelling leveren en/of de juiste producten leveren.

10.4.  Transportschade dient binnen 3 dagen na de levering door de klant aan Healthcaps kenbaar te worden gemaakt. Transportschade die later aan Healthcaps kenbaar wordt gemaakt, wordt door Healthcaps niet in behandeling genomen en komt voor risico van de klant.

10.5.  De klant is verplicht Healthcaps de mogelijkheid te geven om een klacht te controleren. Het feit dat Healthcaps overgaat tot het onderzoeken van een klacht, impliceert niet dat Healthcaps erkent dat de geleverde bestelling incorrect of gebrekkig is.

10.6.  Indien de klant aantoont dat het geleverde product op het moment van levering gebrekkig was, dan wordt door Healthcaps, naar zijn keuze, het product vervangen of de prijs voor het product gecrediteerd. De aansprakelijkheid van Healthcaps is te allen tijde beperkt tot hetgeen is opgenomen in artikel 11.

10.7.  Een gebrek aan een product geeft de klant niet het recht de gehele bestelling, waarvan het product deel uitmaakt, te weigeren.

10.8.  Klachten schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

10.9.  De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Healthcaps wijzigingen aanbrengen aan de geleverde producten.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en verjaring

11.1.  Healthcaps kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 12 van deze algemene voorwaarden; enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

11.2.  Healthcaps is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Healthcaps is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

11.3.  Indien de klant wijzigingen aanbrengt of laat aanbrengen aan het product, sluit Healthcaps iedere aansprakelijkheid uit.

11.4.  Indien Healthcaps naar zijn oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen c.q. medewerking te verlenen aan recall-acties ter voorkoming van (verdere) schade ten gevolge van aanspraken van eindgebruikers op grond van een gebrek aan geleverde producten, verplicht de klant zich aan zulke maatregelen medewerking te verlenen. Healthcaps kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de klant lijdt door geïnitieerde recall-acties.

11.5.  Healthcaps is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

11.6.  De totale aansprakelijkheid van Healthcaps wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst met de klant is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.7.  Aansprakelijkheid van Healthcaps voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen, reputatieschade, opgelegde boetes, dataverlies, arbeidskosten en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

11.8.  De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Healthcaps of zijn ondergeschikten.

11.9.  Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Healthcaps vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Healthcaps kan aanwenden.

11.10.  Indien de klant niet, niet tijdig of niet naar behoren aan zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet voldoet of onrechtmatig jegens Healthcaps handelt, dan dient de klant alle schade te vergoeden die Healthcaps daardoor heeft geleden.

Artikel 12. Overmacht

12.1.  Healthcaps is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

12.2.  Omstandigheden die onder meer niet voor rekening van Healthcaps komen zijn: transportmoeilijkheden; staking; diefstal; weersinvloeden; natuurrampen; oproeren, terrorisme, oorlogen of oorlogsgevaren; brand; ex- en importverboden; stroomstoring; internetstoring; computerstoring; storing in het e-mailverkeer; hackerattack of computervredebreuk door een derde; overheidsmaatregelen.

12.3.  Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers van Healthcaps.

12.4.  Indien er sprake is van een overmachtssituatie, dan zal Healthcaps de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 13. Opschorting en ontbinding

13.1.  Healthcaps is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst Healthcaps ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.

13.2.  Healthcaps is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.

13.3.  Voorts is Healthcaps bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

13.4.  Healthcaps is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.

13.5.  Indien Healthcaps tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

13.6.  Indien de overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van Healthcaps op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Healthcaps de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

13.7.  Healthcaps behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14. Geheimhouding

14.1.  Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

14.2.  Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Healthcaps gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Healthcaps zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Healthcaps niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 15. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

15.1.  Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Healthcaps is het Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Weens koopverdrag zijn niet van toepassing.

15.2.  Geschillen tussen Healthcaps en de klant zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Healthcaps gevestigd is.