U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Indien u een abonnement heeft aangeschaft verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Ons retouradres
Healthcaps
Francois Haverschmidtwei 2
8914 BC Leeuwarden

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn voedingssupplementen, waarvan de verzegeling na levering is verbroken. Voedingssupplementen zijn namelijk om redenen van gezondheidsbescherming niet geschikt om te worden teruggezonden wanneer de verzegeling is verbroken.

 

 

 

 

 

BEDENKTERMIJN
– De bedenktermijn is wettelijk minimaal 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat lopen de dag nadat u álle artikelen uit de bestelling heeft ontvangen, dus deze termijn gaat lopen ná ontvangst van de bestelling.

– Tijdens de bedenktermijn kan u zonder opgave van redenen laten weten de koop te willen ontbinden. Tijdens deze termijn kan de u de overeenkomst dus ‘ontbinden’ of ‘herroepen’.

– U kunt ervoor kiezen om de producten te retourneren binnen de bedenktermijn en in het retourpakket een mededeling te voegen waaruit de wens tot herroeping blijkt. In dit geval dient u de producten te retourneren binnen 14 dagen na ontvangst. Dit is slechts anders als u de retour vooraf aanmeldt.

– U hebt de mogelijkheid om vooraf de retour aan te melden (bijvoorbeeld door het formulier te mailen / te bellen / anders). Vanaf het moment dat u heeft laten weten van de koop af te zien, heeft u vanaf dát moment maximaal 14 dagen om de producten daadwerkelijk te retourneren. Dus: als u op dag 12 na ontvangst  laat weten van de koop af te zien, heeft u nog 14 dagen om te retourneren vanaf dat moment.

HET HERROEPINGSFORMULIER
– Een melding kan bijvoorbeeld gedaan worden door het invullen en toezenden van het Europees modelformulier voor herroeping. U kan dit formulier gebruiken om de aankoop te ‘herroepen’.

WAARDEVERMINDERING BIJ BESCHADIGING
– Tijdens de bedenktermijn kunt u de producten beoordelen of deze ze wenst te behouden. Indien u verder gaat dan nodig is voor deze beoordeling, mag Healthcaps de waardevermindering die daardoor is ontstaan verrekenen met het terug te storten bedrag.

– Graag terugsturen met originele verpakking indien dat redelijkerwijs mogelijk is. U dient voorzichtig om te gaan met de producten en mocht er schade zijn ontstaan, dan kunnen wij u mogelijk aansprakelijk stellen voor de waardevermindering die daardoor is ontstaan. Het terugsturen in de originele verpakking is noodzakelijk indien de consument teruggave van het volledige aankoopbedrag wenst.

TERUGBETALINGSTERMIJN
– Wij betalen het gehele aankoopbedrag (inclusief eventuele verzend- en betaalkosten) zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen terug na ontvangst van de herroepingsmededeling. Wij mogen echter wel wachten met terugbetaling totdat we de producten hebben ontvangen, of tot het moment dat u aangetoond heeft deze te hebben opgestuurd.

– De terugbetaling vindt plaats met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de aankoop heeft gedaan (voor zover technisch mogelijk).

RETOURADRES
Healthcaps
Francois Haverschmidtwei 2
8914 BC Leeuwarden

VERZENDKOSTEN RETOURZENDING
– De kosten voor retourzending zijn voor uw eigen rekening.